ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Α. ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ “Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου Συν.Πε.” (εφεξής: ΟΣΔΕΛ), ΑΦΜ 096207020, ΔΟΥ Δ’ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΔΡΑ : Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους 73, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Προστασία και διαχείριση πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ : εκδότες βιβλίων – εφημερίδων – περιοδικών, συγγραφείς, μεταφραστές, δημοσιογράφοι.
2. ΕΠΩΝΥΜΙΑ _________________ (εφεξής: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ), ΑΦΜ __________, ΔΟΥ ____________, ΕΔΡΑ : ____________, ____________, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ _______________________________
Μέγεθος (σύμφωνα με δήλωση της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ): _____________________________
Β. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρα :3 του Ν. 2121/93, 51 του Ν. 2121/93, 54 παρ. 1 εδαφ. α του Ν. 2121/1993, 51 του Ν. 2121/93, 58 του Ν. 2121/93,
Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η αδειοδότηση παροχής και χρήσης αποκομμάτων τύπου που έχουν δημοσιευθεί σε έντυπες εφημερίδες και περιοδικά (στο εξής «αποκόμματα τύπου»).
Δ. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΑΠΟ ΟΣΔΕΛ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕΛ
Ο ΟΣΔΕΛ παραχωρεί μη αποκλειστική άδεια:
α. διανομής αποκομμάτων τύπου από εταιρεία αποδελτίωσης προς την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ _____________________________
β. φωτοτυπικής ή ψηφιακής αναπαραγωγής και προσωρινής αποθήκευσης των αποκομμάτων τύπου σε υπολογιστές της Επιχείρησης με αποκλειστικό σκοπό την χρήση εντός της επιχείρησης
γ. διανομής των φωτοτυπικών ή ψηφιακών αντιγράφων των αποκομμάτων τύπου εντός της επιχείρησης σε υπαλλήλους και στελέχη.
Ε. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΩΝ
α. Οι άδειες αφορούν αποκλειστικά τους εκπροσωπούμενους από τον ΟΣΔΕΛ δικαιούχους –εκδότες εφημερίδων και περιοδικών .
β. Οι άδειες δεν καλύπτουν έργα του λόγου τα οποία δεν προστατεύονται από την πνευματική ιδιοκτησία λόγω λήξης του χρόνου ισχύος.
γ. Στα αποκόμματα τύπου δεν περιλαμβάνονται κείμενα από βιβλία ή επιστημονικά περιοδικά.
δ. Στα αποκόμματα τύπου δεν περιλαμβάνονται κείμενα ή άρθρα που έχουν δημοσιευθεί αποκλειστικά στο διαδίκτυο ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
ε. Οι άδειες δεν καλύπτουν χρήση εκτός επιχείρησης, π.χ. ανάρτηση σε εταιρική ιστοσελίδα, δημοσίευση σε εταιρικό έντυπο κλπ. Σε περίπτωση που η Επιχείρηση επιθυμεί να προβεί στις παραπάνω υπό γ, δ και ε εξαιρούμενες χρήσεις, απαιτείται πρόσθετη άδεια του ΟΣΔΕΛ
ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
- Αμοιβή ΟΣΔΕΛ ως αντάλλαγμα για την χορήγηση των αδειών όπως περιγράφονται στην παρ. Γ. και για το χρονικό διάστημα ______________ - _____________ το ποσό των __________ ευρώ.
- Εντός πέντε ημερών από την καταβολή της αμοιβής ο ΟΣΔΕΛ θα εκδίδει και αποστέλλει το σχετικό τιμολόγιο
- Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι η Επιχείρηση έχει περισσότερους από τους δηλωθέντες υπαλλήλους θα οφείλει να καταβάλει ως ποινική ρήτρα το διπλάσιο της συνολικά οφειλόμενης αμοιβής.
Ζ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
Η διάρκεια της συμφωνίας είναι ίση με τη διάρκεια της σύμβασης που έχει συνάψει η Επιχείρηση με εταιρεία παροχής αποκομμάτων, η οποία κατά δήλωση της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ είναι από _____________ έως _______________
Η. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Παράταση ή τροποποίηση της παρούσας συμφωνίας μόνο με έγγραφο τύπο.
Επιλογή του Ελληνικού ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου για την επίλυση οποιασδήποτε διαφωνίας που τυχόν προκύψει από την εφαρμογή του παρόντος και αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας.